GIS aplikace

Mapový server Správy Krkonošského národního parku

Mapová aplikace postavená na základech ArcGIS Viewer for Flex a výrazně upravena pomocí doplňujících widgetů. Aplikace využívá datových zdrojů publikovaných lokálním serverem s technologií ArcGIS Server Standard Enterprise 10.04 a veřejných mapových služeb.
Poupraveno dle specifických požadavků pomocí ArcGIS API for Flex - přihlašování uživatelů využívající LDAP, omezení viditelnosti jednotlivých vrstev dle přidělených práv. www.gis.krnap.cz/map

Souřadnice

Widget pro ArcGIS Viewer for Flex sloužící k zobrazení souřadnic pomocí identifikace místa v mapě a to jak v S-JTSK tak WGS84, sekundární funkcionalitou je vyhledávání souřadnic ve výše uvedenách souřadných systémech. Ve widgetu je použit tranformační algoritmus poskytnutý cz.cenia

Katastr

Widget pro ArcGIS Viewer for Flex sloužící k práci s katastrálními daty uloženými v externí databázi a geometrií reprezentovanou mapovou službou. Je umožněna identifikace parcely z mapy, zobrazeních potřebných atributových údajů o parcele, zobrazení listu vlastnictví, možnost tisku zvolených informací. Dynamické zobrazovaní údajů o parcele - zda leží v ochranných zónách apod. Aplikace také umožňuje vyhledávat pozemkové a stavební parcely podle parcelních čísel nebo dle čísla popisného v případě budovy.

Atlas Ptáků - Mapování, Sčítání, Pozorování

Widget pro ArcGIS Viewer for Flex vytvořený dle konkrétních požadavků členů ornitologické společnosti pro mapování ptactva na území Krkonoš. Aplikace umožňuje přidávat nálezová data a dále registrovaným ornitologům slouží pro zadávání konkrétního mapování a sčítání ptactva dle stanovené metodiky. Data jsou ukládána přímo do prostorové databáze což zaručuje okamžitý náhled na zkoumaný jev

Botanický inventarizační průzkum

Widget pro ArcGIS Viewer for Flex pro potřeby botaniků zapojených do inventarizačního průzkumu pro zákres nálezových dat na základě terénního šetření. Přidělením různých úrovní práv lze specifikovat povolená místa a způsoby editace. Data jsou ukládany přímo do prostorové vrstvy uložené v ArcSDE databázi